PRIVACY VERKLARING

Van den Bosch bloemen en planten bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring:

Verwerkingsdoeleinden

Verwerkingsdoeleinden
Van den Bosch bloemen en planten bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor
klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst; (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst; (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1
(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een
kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te
bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden
naar het volgende e-mailadres: vdb@vdboschbloemen.be.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).